1 januari 2010

Zwarte kraaien
die anders zo tegenstaan,
in de ochtendsneeuw!

Higoro nikuki   
karasu mo yuki no   
ashita kana


Basho